ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1195-ME അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വഴിപാട്‌ സാധനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ (e-Tenders)

SUPPLY OF CARDAMOM AT SABARIMALA SUPPLY OF CARDAMOM AT PAMBA SUPPLY OF SUGAR CANDY AT PAMBA ...

Read More

DC’s ROC 40/19/Sab dtd.03/09/2019-ശബരിമലദേവസ്വം 2019-20-വഴിപാട് സാധനങ്ങളുടെ ഓപ്പണ്‍ ലേലം,19/09/2019

DC’s ROC 40/19/Sab dtd.03/09/2019-ശബരിമലദേവസ്വം 2019-20-വഴിപാട് സാധനങ്ങളുടെ ഓപ്പണ്‍ ലേലം,19/09/2019

Read More

Notice Inviting e-Tenders for Execution of Works -E.E SDP Pathanamthitta 19/08/2019,5pm

Notice Inviting e-Tenders for Execution of Works -E.E SDP Pathanamthitta 19/08/2019,5pm

Read More

SDP/EET-2/19-20 dtd.09/08/2019 അറിയിപ്പ്-എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ എസ്.ഡി.പി പത്തനംതിട്ട

SDP/EET-2/19-20 dtd.09/08/2019 അറിയിപ്പ്-എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ എസ്.ഡി.പി പത്തനംതിട്ട

Read More

Notice Inviting Quotation for Execution of Works-Sabarimala Master Plan 19/08/2019,5pm

Notice Inviting Quotation for Execution of Works-Sabarimala Master Plan 19/08/2019,5pm

Read More

SDP/EE/T-2/19-20 Notice Inviting Tenders-E.E SDP Pathanamthitta Division 19/08/2019

SDP/EE/T-2/19-20 Notice Inviting Tenders-E.E SDP Pathanamthitta Division 19/08/2019

Read More