തകില്‍-ഭേദഗതി   നാദസ്വരം   സർക്കുലർ തകിൽ   സർക്കുലർ ഫുൾടൈം ശാന്തി   പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം ശാന്തി വാച്ചര്‍ പഞ്ചവാദ്യം ഫുള്‍ടൈം...

Read More

DC’s Roc 10535/18/Est A dtd.11/05/2020 DC’s Roc 10535/18/Est A(2) dtd.11/05/2020

Read More

DB Roc.3711/13/EDP dtd.13/04/2020(1) DB Roc.3711/13/EDP dtd.13/04/2020...

Read More

No.4179 dt.24/12/2019

Read More

Roc.08/2019/Est-B dtd.24/12/2019

Read More

Special Officers Establishment

Read More