ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍,നിരസിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ശബരിമലമേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അപേക്ഷ...

Read More

വാച്ചര്‍, പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം കഴകം,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി തസ്തിക- നിയമനം സം.

DC s ROC. 11/12/MIs.A dt.27/04/2018 വാച്ചര്‍, പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം കഴകം, പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി തസ്തിക നിയമനം സം. DC s ROC. 11/2012/Mis.A dt.27/04/2018 വാച്ചര്‍ തസ്തിക -നിയമനം സം. DC s ROC. 13489/2012/Mis.C dt.27/04/2018 പാര്‍ട്ട്‌...

Read More

Departmental Test May 2018- Notification

Departmental Test May 2018- Notification Departmental Test May 2018-Application Form

Read More

E-Tender notice, Various works- EE, Mavelikkara, 28/03/2018 5.00 PM

E-Tender notice, Various works- EE, Mavelikkara, 28/03/2018  5.00 PM

Read More

Inviting tenders- Various Works- EE, Mavelikkara- 15/3/18 1.00 PM (Modifications)

Inviting tenders- Various Works- EE, Mavelikkara- 15/3/18 1.00 PM Inviting tenders- Various Works- EE Mavelikkara-  15/3/18 1.00 PM...

Read More