പുനലൂര്‍ കണ്ണങ്കര ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കുളം നവീകരിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ ചെളിമണ്ണ് ലേലം – 28/07/2017

പുനലൂര്‍ കണ്ണങ്കര ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കുളം നവീകരിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ ചെളിമണ്ണ് ലേലം - 28/07/2017

Read More