സർക്കുലർ – ജി-സ്‌പാർക്ക് സംവിധാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - ജി-സ്‌പാർക്ക് സംവിധാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് SPARK PROFORMA

Read More

ശബരിമല, പമ്പ, നിലക്കൽ, ദേവസ്വങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ശബരിമല, പമ്പ, നിലക്കൽ, ദേവസ്വങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പ

Read More

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ. സുജിത്ത് ചന്ദ്രന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വര്ഷത്തെക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ. സുജിത്ത് ചന്ദ്രന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വര്ഷത്തെക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

സർക്കുലർ – ദേവസ്വങ്ങളിലെ വഴിപാട് രസീതുകളിൽ വ്യക്തമായും പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - ദേവസ്വങ്ങളിലെ വഴിപാട് രസീതുകളിൽ വ്യക്തമായും പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ-ദേവസ്വം ഭൂമിയുടെ റീ-സർവ്വേ റിക്കാര്ഡുകളിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ-ദേവസ്വം ഭൂമിയുടെ റീ-സർവ്വേ റിക്കാര്ഡുകളിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് -ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് -ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More