കൊല്ലവർഷം 1198 ശബരിമല ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -26/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

കൊല്ലവർഷം 1198 ശബരിമല ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -26/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 മാളികപ്പുറം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -27/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

കൊല്ലവർഷം 1198 മാളികപ്പുറം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -27/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

Read More

സർക്കുലർ-Travancore Devaswom Board Officers and Servants Service Rules-2022-പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും By transfer നിയമനം നടത്തുന്നത് ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ-Travancore-Devaswom-Board-Officers-and-Servants-Service-Rules-2022-പ്രകാരം-വിവിധ-തസ്തികകളിൽ-ക്ഷേത്ര-ജീവനക്കാരിൽ-നിന്നും-By-transfer-നിയമനം-നട

Read More

Travancore Devaswom Board Officer’s and Servants Service Rules – 2022 – പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ By Transfer നിയമനം നടത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

Travancore Devaswom Board Officer's and Servants Service Rules – 2022 - പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ By Transfer നിയമനം നടത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

Read More

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - സംബന്ധിച്ച്

Read More