ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി - സംബന്ധിച്ച്

Read More

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -2004 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ തുടർ പ്രൊമോഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അംഗീകരിച്ച സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച്

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -2004 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ തുടർ പ്രൊമോഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

Read More

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാർക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന നോക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തിക മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന നോക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തിക മാറ്റം

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -

Read More

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവര്സീർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള 2022 കാലയളവിലെ തസ്തിക മാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവര്സീർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള 2022 കാലയളവിലെ തസ്തിക മാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

Read More