ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് -4 ജീവനക്കാരുടെ 2022 കാലയളവിലെ പ്രൊമോഷൻ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് -സംബന്ധിച്ച്

ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് -4 ജീവനക്കാരുടെ 2022 കാലയളവിലെ പ്രൊമോഷൻ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് -സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് 2022 കാലയളവിലെ 35% തസ്തികമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് 2022 കാലയളവിലെ 35% തസ്തികമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

വാർഷിക ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം 2022 – 2023 സാമ്പത്തിക വര്ഷം നിർത്തിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വാർഷിക ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം 2022 - 2023 സാമ്പത്തിക വര്ഷം നിർത്തിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച് – തിരുത്ത്‌

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച് - തിരുത്ത്‌

Read More

കാരാണ്മ ലാവണത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് നോമിനിയായി ജോലിനോക്കിയ കാലയളവിന്റെ പകുതി, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സർവീസായി പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

കാരാണ്മ ലാവണത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് നോമിനിയായി ജോലിനോക്കിയ കാലയളവിന്റെ പകുതി, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സർവീസായി പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്ക

Read More

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 -കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 -കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More