തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരുടെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരുടെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

Read More

സർക്കുലർ – ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡുമാരുടെ തസ്തികമാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡുമാരുടെ തസ്തികമാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 – ലെ മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിൽ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1198 - ലെ മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിൽ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

Read More

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/സ്പെഷ്യൽ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/സ്പെഷ്യൽ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം - സംബന്ധിച്ച്

Read More