ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 പ്രതിഷ്ഠാദിനം –കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത വഴിപാട് കൗണ്ടർ – സ്‌പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 പ്രതിഷ്ഠാദിനം –കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത വഴിപാട് കൗണ്ടർ - സ്‌പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി  

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 പ്രതിഷ്ഠാദിനം – വെർച്ച്വൽ ക്യൂ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടർ -സ്‌പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 പ്രതിഷ്ഠാദിനം – വെർച്ച്വൽ ക്യൂ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടർ -സ്‌പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി

Read More

ROC 1310/1986/EST-A ആശ്രിത നിയമനം- ക്ലാർക്ക്/സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

ROC 1310/1986/EST-A ആശ്രിത നിയമനം- ക്ലാർക്ക്/സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

Read More

പറവൂർ ഗ്രൂപ്പ് – പെരുവനം സുബ്ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട പയങ്കൽ ദേവസ്വം ഉപദേശകസമിതി പിരിച്ചുവിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പറവൂർ ഗ്രൂപ്പ് - പെരുവനം സുബ്ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട പയങ്കൽ ദേവസ്വം ഉപദേശകസമിതി പിരിച്ചുവിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC No 1776/21/Esst-1 – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – വിജിലൻസ് വിഭാഗം – സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ROC No 1776/21/Esst-1 - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - വിജിലൻസ് വിഭാഗം - സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വർഷത്തേ

Read More

ROC No 2609/22/Esst-1 – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചുവരുന്ന പോലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ശ്രീ ബി ശ്യാം -ന്റെ അന്യത്രസേവനം ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ROC No 2609/22/Esst-1 - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചുവരുന്ന പോലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ശ്രീ ബി ശ്

Read More

ROC No 2573/23/Esst-1 – വാർഷിക കണക്കുകൾ ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിൽ തയാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ROC No 2573/23/Esst-1 - വാർഷിക കണക്കുകൾ ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിൽ തയാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

ROC 17-23-VIG -തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻറെ അധീനതയിലുള്ള ദേവസ്വങ്ങളിൽ RSS ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും മാസ്സ്ഡ്രിൽ നടത്തുന്നതായുമുള്ള സംഗതി സംബന്ധിച്ച്

ROC 17-23-VIG -തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻറെ അധീനതയിലുള്ള ദേവസ്വങ്ങളിൽ RSS ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും മാസ്സ്ഡ്രിൽ നടത്തുന്നതായുമുള്ള സംഗതി സംബന്ധിച്ച

Read More