ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ യു. പി. എസ്. റ്റി തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ – സംബന്ധിച്ച്

ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ യു. പി. എസ്. റ്റി തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ – സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം -കൊല്ലവർഷം 1198 -ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം -കൊല്ലവർഷം 1198 -ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 മാണ്ട് -മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടാമതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി അഭിമുഖം

കൊല്ലവർഷം 1198 മാണ്ട് -മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടാമതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാര

Read More

1198ME മണ്ഡലം – മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം – ശബരിമലയിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

1198ME മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം - ശബരിമലയിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

Read More