വൈക്കം ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്ര കലാപീഠത്തിൽ 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വൈക്കം ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്ര കലാപീഠത്തിൽ 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

വടക്കൻ പറവൂർ ആലുവ മഹാദേവർ ദേവസ്വം ബലിത്തറകൾ കെട്ടി ബലി തർപ്പണം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനു പുരോഹിതരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

വടക്കൻ പറവൂർ ആലുവ മഹാദേവർ ദേവസ്വം ബലിത്തറകൾ കെട്ടി ബലി തർപ്പണം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനു പുരോഹിതരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Read More

ROC 3574/23/Edn തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപക ഒഴിവുകളിലെക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ROC 3574/23/Edn തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപക ഒഴിവുകളിലെക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Read More

CT 326/23/TDB/VIG 1199 -മാണ്ട് മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം-താത്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

CT 326/23/TDB/VIG 1199 -മാണ്ട് മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം-താത്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

Read More

CE/Estt/GL/2023/57-കൊല്ലവർഷം 1199 (2023-2024) ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -ദിവസവേതന ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

CE/Estt/GL/2023/57-കൊല്ലവർഷം 1199 (2023-2024) ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -ദിവസവേതന ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More