ശബരിമല ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ.കണ്0രു മഹേശ്വരു നിര്യാതനായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള സം.

ശബരിമല ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ.കണ്0രു മഹേശ്വരു നിര്യാതനായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

Read More