മേൽശാന്തി നിയമനം-അഭിമുഖത്തിന് തെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഒ.റ്റി.സി ദേവസ്വം തിരുവല്ലം ദേവസ്വം പമ്പ ദേവസ്വം പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം വള്ളിയാങ്കാവ് ദേവസ്വം ശബരിമല ഉൾകഴക

Read More