അറിയിപ്പ്-അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ നിയമനം-ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സസിറ്റി)-ഇൻറ്റർവ്യൂ സം.

അറിയിപ്പ്-അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ നിയമനം-ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സസിറ്റി)-ഇൻറ്റർവ്യൂ സം.

Read More

Dc’s Roc.60/2021/S dtd.07/08/2021 ചെട്ടികുളങ്ങര മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

Dc's Roc.60/2021/S dtd.07/08/2021 ചെട്ടികുളങ്ങര മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

Read More