പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം – കീഴ്‍ശാന്തി നിയമനം- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ പട്ടിക

പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം - കീഴ്‍ശാന്തി നിയമനം- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ പട്ടിക

Read More

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി - സംബന്ധിച്ച്

Read More