ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് – 4 ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ – 2022 ലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി – ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് - 4 ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ - 2022 ലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി - ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്

Read More