സർക്കുലർ-ദേവസ്വം ഭൂമിയുടെ റീ-സർവ്വേ റിക്കാര്ഡുകളിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ-ദേവസ്വം ഭൂമിയുടെ റീ-സർവ്വേ റിക്കാര്ഡുകളിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് -ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് -ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More