സീനിയർ ക്ലാർക്ക് -ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് -ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ -അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് /ഡി .ഒ .റ്റി ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് /ഡി .ഒ .റ്റി ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ഓഫീസർസ് & സെർവന്റ്സ് സർവീസ് റൂൾസ് പ്രകാരം ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തിക -ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ -മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

ഓഫീസേർസ് & സെർവന്റ്സ് സർവീസ് റൂൾസ് പ്രകാരം ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തിക -ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ -മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്

Read More