ROC 75/22/EST-A -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സീനിയോറിറ്റി – ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

ROC 75/22/EST-A -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സീനിയോറിറ്റി - ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

Read More