നെയ്യാറ്റിൻകര ഗ്രൂപ്പ് -വെള്ളായണി ദേവസ്വം ഉപദേശക സമിതിയുടെ നിരന്തരമായ ബൈലാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ്

നെയ്യാറ്റിൻകര ഗ്രൂപ്പ് -വെള്ളായണി ദേവസ്വം ഉപദേശക സമിതിയുടെ നിരന്തരമായ ബൈലാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ്

Read More

Auction No.06/EED/SA/2023 – തൃക്കാരിയൂര്‍ രാമമംഗലം സബ്ഗ്രൂപ്പിലെ നെട്ടൂര്‍കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം തേജസ്വിനി ആഡിറ്റോറിയം ലേലം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ

Auction No.06/EED/SA/2023 - തൃക്കാരിയൂര്‍ രാമമംഗലം സബ്ഗ്രൂപ്പിലെ നെട്ടൂര്‍കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം തേജസ്വിനി ആഡിറ്റോറിയം ലേലം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ

Read More