ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ (ആശ്രിതനിയമനം – പ്രൊവിഷണൽ ) 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം അന്തിമ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ (ആശ്രിതനിയമനം - പ്രൊവിഷണൽ ) 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം അന്തിമ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – അന്തിമ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം - അന്തിമ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ  തസ്തികയിലേക്ക് 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ  തസ്തികയിലേക്ക് 50 വയസ്സ് പൂർത്തി

Read More

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / ഹയർ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / ഹയർ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം - സംബന്ധിച്ച്

Read More

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ 2023-ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC NO 9266/2016/S – കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ 2022-2023 കാലയളവിലേക്ക് മേൽശാന്തിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

ROC NO 9266/2016/S - കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ 2022-2023 കാലയളവിലേക്ക് മേൽശാന്തിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള

Read More

മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവസ്വം മേൽശാന്തി ലാവണത്തിലേക്കുള്ള (പുറപ്പെട്ടു ശാന്തി ) നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക

മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവസ്വം മേൽശാന്തി ലാവണത്തിലേക്കുള്ള (പുറപ്പെട്ടു ശാന്തി ) നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്ര

Read More