ആറന്മുള വലിയകോയിക്കല്‍ സബ്ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട വിവിധ ദേവസ്വങ്ങളില്‍ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള തേക്ക്, പ്സാവ്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലം – എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ

ആറന്മുള വലിയകോയിക്കല്‍ സബ്ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട വിവിധ ദേവസ്വങ്ങളില്‍ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള തേക്ക്, പ്സാവ്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലം - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ

Read More

ROC 13295/23/VIG – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

ROC 13295/23/VIG - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 14340/23/VIG – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ പരാതിരഹിതമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി – സംബന്ധിച്ച്

ROC 14340/23/VIG - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ പരാതിരഹിതമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി - സംബന്ധിച്ച്

Read More