കൊല്ലവർഷം 1199 -ലെ മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക്, മാസപൂജ , മേടവിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് – അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1199 -ലെ മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക്, മാസപൂജ , മേടവിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് – അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച

Read More

ROC.62/23/sab -കൊല്ലവര്‍ഷം 1199-ലെ ശബരിമല മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു, മാസപൂജ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധി ച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് കെട്ട്നിറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ സൈപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഇ- ടെൻഡർ പരസ്യവും നിബന്ധനകളും

ROC.62/23/sab -കൊല്ലവര്‍ഷം 1199-ലെ ശബരിമല മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു, മാസപൂജ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധി ച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് കെട്ട്നിറയ്ക്ക് ആവശ്യമ

Read More

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1199 ഓണം പൂജ അടിയന്തിരം – വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടർ – സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1199 ഓണം പൂജ അടിയന്തിരം – വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടർ – സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1199 ഓണം പൂജ അടിയന്തിരം – കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടർ – സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1199 ഓണം പൂജ അടിയന്തിരം – കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടർ – സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 7614/21/PEN ഫാമിലി പെൻഷൻ കാരുടെ ആജീവനാന്ത കുടിശ്ശിക തുക അവകാശിയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

ROC 7614/21/PEN ഫാമിലി പെൻഷൻ കാരുടെ ആജീവനാന്ത കുടിശ്ശിക തുക അവകാശിയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More