ROC 20-17-CIT – ശബരിമല ദേവസ്വം -1199 എം ഇ -കന്നി മാസപൂജ -വെർച്യുൽ ക്യു കൗണ്ടർ -സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

ROC 20-17-CIT - ശബരിമല ദേവസ്വം -1199 എം ഇ -കന്നി മാസപൂജ -വെർച്യുൽ ക്യു കൗണ്ടർ -സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 20-17-CIT – ശബരിമല ദേവസ്വം -1199 എം ഇ -കന്നി മാസപൂജ -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടർ -സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

ROC 20-17-CIT - ശബരിമല ദേവസ്വം -1199 എം ഇ -കന്നി മാസപൂജ -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടർ -സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More