വിജ്ഞാപനം -അച്ചന്‍കോവില്‍ തേക്ക് മരങ്ങളുടെ ഇ-ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം

വിജ്ഞാപനം -അച്ചന്‍കോവില്‍ തേക്ക് മരങ്ങളുടെ ഇ-ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം

Read More

ROC 43/2020/SAB മെമ്മോ -കൊല്ലവര്‍ഷം 1199 ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം, മാസപൂജ, മേട വിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറയിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ROC 43/2020/SAB മെമ്മോ -കൊല്ലവര്‍ഷം 1199 ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം, മാസപൂജ, മേട വിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറയിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്

Read More