ലേലപരസ്യം -തെള്ളിയൂർ ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ആണ്ട് വൃശ്ചിക വാണിഭം സംബന്ധിച്ച് – അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ -തിരുവല്ല

ലേലപരസ്യം -തെള്ളിയൂർ ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ആണ്ട് വൃശ്ചിക വാണിഭം സംബന്ധിച്ച് - അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ -തിരുവല്ല

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നിലക്കൽ ദേവസ്വത്തിലെ അന്നദാനം നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നിലക്കൽ ദേവസ്വത്തിലെ അന്നദാനം നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്,

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നിലക്കൽ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നിലക്കൽ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലെ അന്നദാനം നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലെ അന്നദാനം നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക

Read More