2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഏണ് ഡ് ലീവ് സറണ്ടര്‍ ആനുകൂല്യം പ്രൊവിഡന്റ്റ് ഫണ്ടില്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഏണ് ഡ് ലീവ് സറണ്ടര്‍ ആനുകൂല്യം പ്രൊവിഡന്റ്റ് ഫണ്ടില്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ദേവസ്വം കമ്മിഷണര്‍ തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2024 കാലയളവിലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ദേവസ്വം കമ്മിഷണര്‍ തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2024 കാലയളവിലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സഞ്ചായ കുത്തക ലേലം (ശാർക്കര ദേവസ്വം തറലേലം ഉൾപ്പെടെ) സംബന്ധിച്ച്.

2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സഞ്ചായ കുത്തക ലേലം (ശാർക്കര ദേവസ്വം തറലേലം ഉൾപ്പെടെ) സംബന്ധിച്ച്.

Read More

2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കുത്തക ലേലം പൂജാ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം-5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ

2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കുത്തക ലേലം പൂജാ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം-5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ

Read More