ശബരിമല ദേവസ്വം 1200 ME -സാധനങ്ങൾ സപ്പ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധന/സ്പെഷ്യൽ നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വം 1200 ME -സാധനങ്ങൾ സപ്പ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധന/സ്പെഷ്യൽ

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം 1200 ME -സാധനങ്ങൾ സപ്പ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധന/സ്പെഷ്യൽ നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വം 1200 ME -സാധനങ്ങൾ സപ്പ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധന/സ്പെഷ്യൽ

Read More