തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജി-പാർക്ക് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന സംഗതി- 31/05/2024 വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക ചെലവെഴുതുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജി-പാർക്ക് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന സംഗതി- 31/05/2024 വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക ചെലവെഴുതുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവ

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് കേഡറിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഹയർഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് കേഡറിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഹയർഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന

Read More

പഞ്ചവാദ്യം ജീവനക്കാരുടെ 2024- ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പഞ്ചവാദ്യം ജീവനക്കാരുടെ 2024- ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Read More

നാദസ്വരം ജീവനക്കാരുടെ 2024- ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

നാദസ്വരം ജീവനക്കാരുടെ 2024- ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Read More

കഴകം ജീവനക്കാരുടെ 2024- ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

കഴകം ജീവനക്കാരുടെ 2024- ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Read More

വിജ്ഞാപനം -തിരുവാർപ്പ് ദേവസ്വം – ഒരു വർഷ കാലയളവിലേക്ക് മേൽശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിജ്ഞാപനം -തിരുവാർപ്പ് ദേവസ്വം - ഒരു വർഷ കാലയളവിലേക്ക് മേൽശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

തകിൽ ജീവനക്കാരുടെ 2024 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തകിൽ ജീവനക്കാരുടെ 2024- പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Read More