വിജ്ഞാപനം-2022-23 വർഷത്തെ വൈക്കം,ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിലെ ത്രിവത്സര കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിജ്ഞാപനം-2022-23 വർഷത്തെ വൈക്കം,ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിലെ ത്രിവത്സര കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Read More