2023 വർഷത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2023 വർഷത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം – മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 – 2023 – കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം - മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 - 2023 - കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

Read More

ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ ദേവസ്വം – മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 – 2023 – കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടികനിയമനം

ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ ദേവസ്വം - മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 - 2023 - കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടികനിയമനം

Read More