ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ ദേവസ്വം – മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 – 2023 – കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടികനിയമനം

ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ ദേവസ്വം - മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 - 2023 - കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടികനിയമനം

Read More

തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ – 2022 -2023 വർഷത്തെ മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചുരുക്ക പട്ടിക

തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ - 2022 -2023 വർഷത്തെ മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചുരുക്ക പട്ടിക

Read More

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ ഹയർ ഗ്രേഡ് സബ്ബ്‌ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ ഹയർ ഗ്രേഡ് സബ്ബ്‌ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം - സംബന്ധിച്ച്

Read More