2022 – 2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം – പമ്പ-തിരുവല്ലം -ഉള്ളൂർ – ഒ റ്റി സി -കൊട്ടാരക്കര -പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം – വള്ളിയാങ്കാവ് -എന്നീ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തി മാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

2022 - 2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം - പമ്പ-തിരുവല്ലം -ഉള്ളൂർ - ഒ റ്റി സി -കൊട്ടാരക്കര -പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം - വള്ളിയാങ്കാവ് -എന്നീ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന

Read More

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് – 2023-ആം മാണ്ടത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡേറ്റ് കലണ്ടർ റിമ്മിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്-2023-ആം മാണ്ടത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡേറ്റ് കലണ്ടർ റിമ്മിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്

Read More