കൊല്ലവർഷം 1198 ശബരിമല ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -26/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

കൊല്ലവർഷം 1198 ശബരിമല ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -26/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 മാളികപ്പുറം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -27/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

കൊല്ലവർഷം 1198 മാളികപ്പുറം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം -27/09/2022 ലെ അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പേര് വിവര പട്ടിക

Read More