കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക്, മാസപൂജ , മേടവിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക്, മാസപൂജ , മേടവിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാര

Read More

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198-മാണ്ട് (2022-2023) അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കുത്തകകളുടെ ഇ-ടെൻഡർ പരസ്യം പൊതു നിബന്ധന

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198-മാണ്ട് (2022-2023) അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കുത്തകകളുടെ ഇ-ടെൻഡർ പരസ്യം പൊതു നിബന്ധന

Read More

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്‍റെ വകുപ്പുതല പരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്‍റെ വകുപ്പുതല പരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More