തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ജീവനക്കാര്യം – ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള 35% തസ്തികമാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - ജീവനക്കാര്യം - ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള 35% തസ്തികമാറ്റം - സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 -ശബരിമല മഹോത്സവം – അരവണ പ്രസാദത്തിന്റെ കരുതൽ ശേഖര നിർമാണം -സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1198 -ശബരിമല മഹോത്സവം - അരവണ പ്രസാദത്തിന്റെ കരുതൽ ശേഖര നിർമാണം -സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 -ശബരിമല മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം താത്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമാരെ നിയമിക്കുന്ന സംഗതി സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1198 -ശബരിമല മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം താത്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമാരെ നിയമിക്കുന്ന സംഗതി സംബന്ധിച്ച്

Read More