ശബരിമല ദേവസ്വം -കൊല്ലവർഷം 1198 -ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം -കൊല്ലവർഷം 1198 -ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാർക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന നോക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തിക മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന നോക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തിക മാറ്റം

Read More