കൊട്ടാരക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കീഴ്ശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

കൊട്ടാരക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കീഴ്ശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ -ദേവസ്വങ്ങളിൽ കാണിക്ക തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി – നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് -സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -ദേവസ്വങ്ങളിൽ കാണിക്ക തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി - നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് -സംബന്ധിച്ച്

Read More