ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ആഫീസർമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ആഫീസർമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസർസ് ആൻഡ് സെർവന്റ്സ് സർവീസ് റൂൾ – 2022 പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ – ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം നടത്തുന്നത് – കരട് ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസർസ് ആൻഡ് സെർവന്റ്സ് സർവീസ് റൂൾ - 2022 പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ - ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം നടത്തുന്നത് - കരട് ലിസ്റ്റ് - സംബന

Read More