മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവസ്വം മേൽശാന്തി ലാവണത്തിലേക്കുള്ള (പുറപ്പെട്ടു ശാന്തി ) നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക

മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവസ്വം മേൽശാന്തി ലാവണത്തിലേക്കുള്ള (പുറപ്പെട്ടു ശാന്തി ) നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്ര

Read More

ആറന്മുള ഗ്രൂപ്പ് പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ സബ് ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട തേക്ക്, പ്ലാവ്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലപരസ്യം – എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ , എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ

ആറന്മുള ഗ്രൂപ്പ് പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ സബ് ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട തേക്ക്, പ്ലാവ്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലപരസ്യം - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ , എസ്റ്റ

Read More