തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ഷേത്രജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ്-III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ – 2022 കാലയളവിലെ – കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - ക്ഷേത്രജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ്-III (സിവിൽ)  തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ - 2022 കാലയളവിലെ - കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ

Read More