ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് – 4 ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ – 2022 ലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി – ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് - 4 ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ - 2022 ലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി - ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്

Read More

Right of Persons with Disabilities Act 2016 – പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവരുടെ 2022 കാലയളവിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി നിയമനം നിയമനം നല്കുന്നതിലേക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

Right of Persons with Disabilities Act 2016 - പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവരുടെ 2022 കാലയളവിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി നിയമനം നിയമനം നല്കുന്നതിലേ

Read More