ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1200-മാണ്ടത്തെ (2024-2025) അടിയന്തിരത്തോടനുബന്ധിച്ചു സാധനങ്ങൾ റീ ഇ-ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1200-മാണ്ടത്തെ (2024-2025) അടിയന്തിരത്തോടനുബന്ധിച്ചു സാധനങ്ങൾ റീ ഇ-ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1200ലെ ശബരിമല മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു മാസപൂജ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു പമ്പ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് കെട്ടുനിറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കൊല്ലവർഷം 1200ലെ ശബരിമല മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു മാസപൂജ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു പമ്പ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് കെട്ടുനിറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെ

Read More