കൊല്ലവർഷം 1198-ലെ ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് ,മേട വിഷു ,മാസ പൂജ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലേക്കു കെട്ടു നിറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1198-ലെ ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് ,മേട വിഷു ,മാസ പൂജ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലേക്കു കെട്ടു നിറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സപ്

Read More

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 – മാണ്ടത്തെ (2022 -2023) മണ്ഡലം , മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കുത്തകൾക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 - മാണ്ടത്തെ (2022 -2023) മണ്ഡലം , മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കുത്തകൾക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ

Read More