ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198-ലെ വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാളികേരം, വെടി, കടമുറികൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധയിനങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ – പരസ്യ ലേലം

1. ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198-ലെ വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാളികേരം, വെടി, കടമുറികൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധയിനങ്ങളുടെ ഓപ

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനോടാനുബന്ധിച്ചു ശബരിമല,പമ്പ,നിലയ്ക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവരം

കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനോടാനുബന്ധിച്ചു ശബരിമല,പമ്പ,നിലയ്ക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകക

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളികേരം,വെടി,കടമുറികൾ,ഭക്ഷണശാലകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ പരസ്യ ലേലം

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളികേരം,വെടി,കടമുറികൾ,ഭക്ഷണശാലകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ പരസ്യ

Read More