തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരുടെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരുടെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ എം ഇ 1198 ൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവരവും പൊതു നിബന്ധനയും

കൊല്ലവർഷം 1198 ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ എം ഇ 1198 ൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ട

Read More