ലോ-പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ലോ-പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More