സർക്കുലർ -ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ടെൻഡറുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഇ-ടെൻഡർ പോർട്ടൽ മുഖേന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട പരിശീലനം നല്‌കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ടെൻഡറുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഇ-ടെൻഡർ പോർട്ടൽ മുഖേന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട പരിശീലനം നല്‌കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്

Read More