2004 , 2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണം -ആഡിറ്റ് തടസ്സവാദം മുഖേന ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്ന ജീവനക്കാർക്ക് റീ-ഓപ്ഷൻ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

2004 , 2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണം -ആഡിറ്റ് തടസ്സവാദം മുഖേന ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്ന ജീവനക്കാർക്ക് റീ-ഓപ്ഷൻ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സം

Read More