ശബരിമല ദേവസ്വം – 1198ME മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം – സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം – 1198ME മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം – സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം – 1198ME മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം – വെർച്യുൽ ക്യൂ സ്പോട് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് – – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം - 1198ME മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം - വെർച്യുൽ ക്യൂ സ്പോട് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -

Read More

സർക്കുലർ – ക്ഷേത്രജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ – അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ – സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - ക്ഷേത്രജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ - അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ - സംബന്ധിച്ച്

Read More