ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി -ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 - മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി -ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

Read More

വൈകുണ്ഠപുരം ദേവസ്വം വാച്ചർ ശ്രീ.എസ് . അനൂപ് കുമാർ അവധി അനുവാദം കൂടാതെ ദേവസ്വത്തിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

വൈകുണ്ഠപുരം ദേവസ്വം വാച്ചർ ശ്രീ.എസ് . അനൂപ് കുമാർ അവധി അനുവാദം കൂടാതെ ദേവസ്വത്തിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

Read More