വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് യു പ്രേം ശേഖറിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Read More