ശബരിമല ദേവസ്വം അടിയന്തിരം-സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ,വഴിപാട് പാകം ചെയ്യന്നതിന് ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സം.

ശബരിമല ദേവസ്വം അടിയന്തിരം-സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ,വഴിപാട് പാകം ചെയ്യന്നതിന് ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സം....

Read More

No.80-20-C A1 dtd.27-07-2020 നോട്ടീസ്-പീസ് റേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വൊട്ടേഷൻ സം.

No.80/20/C A1 dtd.27/07/2020 Notice Inviting Quotations

Read More

Notice Inviting Quotations-E.E Mavelikkara Division 24-07-2020,3pm

Notice Inviting Quotations-E.E Mavelikkara Division 24-07-2020,3pm

Read More

Tender Inviting EOI-A.E Mundakkayam,28/07/2020 ,1 pm

Tender Inviting EOI-A.E Mundakkayam,28/07/2020 ,1 pm

Read More

Sabarimala festivals 2020-21 -Tender Opening Date

Sabarimala festivals 2020-21 -Tender Opening Date

Read More

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം-തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ ആഫീസ്,ആറന്മുള.22/07/2020

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം-തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ ആഫീസ്,ആറന്മുള.22/07/2020

Read More