ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ (2022 -2023 ) ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് , പമ്പയിൽ പിതൃ പൂജ നടത്തികൊടുക്കുന്നതിനു പുരോഹിതരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ (2022 -2023 ) ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് , പമ്പയിൽ പിതൃ പൂജ നടത്തികൊടുക്കുന്നതിനു പുരോഹിതരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാര

Read More

2022 -2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം , പമ്പ ,ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ , വള്ളിയങ്കാവ് , പി ഡി മണികണ്ഡേശ്വരം ,മലയാലപ്പുഴ , തിരുവല്ലം എന്നീ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തി നിയമനം – നറുക്കെടുപ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

2022 -2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം, പമ്പ , ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ, വള്ളിയങ്കാവ്,  പി ഡി മണികണ്ഡേശ്വരം, മലയാലപ്പുഴ, തിരുവല്ലം എന്നീ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തി ന

Read More

വൈക്കം, ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിൽ ത്രിവത്സര കോഴ്‌സുകളിലേക് 2022-2023 അദ്ധ്യായന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

വൈക്കം, ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിൽ ത്രിവത്സര കോഴ്‌സുകളിലേക് 2022-2023 അദ്ധ്യായന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Read More

പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം – മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 – 2023 – കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം - മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 - 2023 - കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

Read More