അറിയിപ്പ്-അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ നിയമനം-മാത്തമാറ്റിക്സ്(മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സസിറ്റി)-ഇൻറ്റർവ്യൂ സം.

അറിയിപ്പ്-അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ നിയമനം-മാത്തമാറ്റിക്സ്(മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സസിറ്റി)-ഇൻറ്റർവ്യൂ സം.

Read More

മേൽശാന്തി നിയമനം-അഭിമുഖത്തിന് തെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഒ.റ്റി.സി ദേവസ്വം തിരുവല്ലം ദേവസ്വം പമ്പ ദേവസ്വം പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം വള്ളിയാങ്കാവ് ദേവസ്വം ശബരിമല ഉൾകഴക

Read More

Dc’s Roc.61/21/S dtd.17/06/2021 അറിയിപ്പ് -ശബരിമല,മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നിയമനം-അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സം.

Dc's Roc.61/21/S dtd.17/06/2021 അറിയിപ്പ് -ശബരിമല,മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നിയമനം-അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സം.

Read More

DB Roc.96/21/Edn dtd.04/06/2021 അറിയിപ്പ്-26/04/2021 ലെ Roc.96/21/Edn നമ്പർ വിജ്ഞാപനത്തിലെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സം.

DB Roc.96/21/Edn dtd.04/06/2021 അറിയിപ്പ്-26/04/2021 ലെ Roc.96/21/Edn നമ്പർ വിജ്ഞാപനത്തിലെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ

Read More