ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 ലെ മീനം ഉത്രം തിരുഃ ഉത്സവം വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 ലെ മീനം ഉത്രം തിരുഃ ഉത്സവം വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 ലെ മീനം ഉത്രം തിരുഃ ഉത്സവം കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 ലെ മീനം ഉത്രം തിരുഃ ഉത്സവം കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

Read More

2023 – 2024 വർഷത്തെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇൻകം ടാക്സ് അസ്സെസ്സ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്

2023 - 2024 വർഷത്തെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇൻകം ടാക്സ് അസ്സെസ്സ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ – ജി-സ്‌പാർക്ക് സംവിധാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - ജി-സ്‌പാർക്ക് സംവിധാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് SPARK PROFORMA

Read More

ശബരിമല, പമ്പ, നിലക്കൽ, ദേവസ്വങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ശബരിമല, പമ്പ, നിലക്കൽ, ദേവസ്വങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പ

Read More

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ. സുജിത്ത് ചന്ദ്രന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വര്ഷത്തെക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ. സുജിത്ത് ചന്ദ്രന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വര്ഷത്തെക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

സർക്കുലർ – ദേവസ്വങ്ങളിലെ വഴിപാട് രസീതുകളിൽ വ്യക്തമായും പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - ദേവസ്വങ്ങളിലെ വഴിപാട് രസീതുകളിൽ വ്യക്തമായും പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More