സർക്കുലർ -സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്‌സുമാരുടെ തസ്തിക മാറ്റം -2022 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്‌സുമാരുടെ തസ്തിക മാറ്റം -2022 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം – കീഴ്‍ശാന്തി നിയമനം- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ പട്ടിക

പി ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം - കീഴ്‍ശാന്തി നിയമനം- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ പട്ടിക

Read More

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി - സംബന്ധിച്ച്

Read More

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -2004 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ തുടർ പ്രൊമോഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അംഗീകരിച്ച സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച്

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -2004 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ തുടർ പ്രൊമോഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

Read More