ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ 2014 ലെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവുകള്‍

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ 2014 ലെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവുകള്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഗ്രൂപ്പ്‌  തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ്‌ ഉള്ളൂര്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌

Read More